فروش و تولیدصندوق های چرخدار کد sc6

فروش و تولیدصندوق های چرخدار کد sc6 صندوق های چرخدار کد sc6 این محصول پلاستیکی ری پلاستیک به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل…

تولید کننده صندوق صنعتی چرخدار و درب دار کد sc5

تولید کننده صندوق صنعتی چرخدار و درب دار کد sc5 صندوق های چرخدار کد sc5 این محصول پلاستیکی ری پلاستیک به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در…

فروش باکس چرخدار دربدار کد sc4

فروش باکس چرخدار دربدار کد sc4 این محصول پلاستیکی ری پلاستیک به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این محصول  …

تولیدی صندوق پلاستیکی فروشگاهی کد sc3

تولیدی صندوق پلاستیکی فروشگاهی کد sc3 صندوق های چرخدار کد sc3 این محصول پلاستیکی ری پلاستیک به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و…

خرید باکس شفاف چرخدار کد sc2

خرید باکس شفاف چرخدار کد sc2 صندوق های چرخدار کد sc2 این محصول پلاستیکی ری پلاستیک به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد اب…

تولید صندوق های چرخدار کد sc1

تولید صندوق های چرخدار کد sc1 این محصول پلاستیکی ری پلاستیک به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد   ابعاد خا…