نوشته‌ها

سطل پلاستیکی 20 کیلویی گیریس کدB1

سطل پلاستیکی 20 کیلویی گیریس کدB1 کد محصول:  B1                                                                                               موارد استفاده: قبیل  سطل 20 کیلویی گیریس،سطل 20 کیلویی شکلات، سطل     20 کیلویی شیرینی ، سطل 20 کیلویی قنادی، سطل  20کیلویی…

فروش سبد پلاستیکی در تبریز _سبد پلاستیکی در تبریز

فروش سبد پلاستیکی در تبریز _سبد پلاستیکی در تبریز جعبه یا ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻮه ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎﻏﺪاری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می گیرد و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﺎی ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺒﺪ ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ داده اند. ﺧ…