انواع سطل های پلاستیک

( B 1 ) 20 Litr

سطل های صنعتی و خانگی                                                  …

( B 1 ) 4 Litr

سطل های صنعتی و خانگی                                                  …

( B 1 ) 10 Litr

سطل های صنعتی و خانگی                                                  …

( B 1 ) 6 Litr

سطل های صنعتی و خانگی                                                  …

( B 1 B) 20 Litr

سطل های صنعتی و خانگی                                                  …

( B 2 ) 15 Litr

سطل های صنعتی و خانگی                                                  …

( B 2 ) 20 Litr

سطل های صنعتی و خانگی                                                 …

( B 3 ) 5 Litr

سطل های صنعتی و خانگی                                                  …

( B 3 ) 12 Litr

سطل های صنعتی و خانگی                                                  …

( B 3 ) 25 Litr

سطل های صنعتی و خانگی                                                  …

( B 4 ) 10 Litr

سطل های صنعتی و خانگی   کد محصول: …

( B 4 B) 10 Litr

سطل های صنعتی و خانگی                                                  …

( B 5 ) 7.5 Litr

سطل های صنعتی و خانگی                                                  …

( B 7) 4 Litr

سطل های صنعتی و خانگی                                                  …