کشاورزی

k1

سبد و جعبه های کشاورزی K1   کد محصول:k1 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 35*40*60 وزن: 1250g مقدار تحمل بار: 15kg نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده این سبد…

k2

سبد و جعبه های کشاورزی K2 کد محصول:k2 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 26*33*53 وزن: 900g مقدار تحمل بار: 12kg نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده این سبد پلاستیکی اصولا…

k3

سبد و جعبه های کشاورزی K3   کد محصول:k3 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 26*33*53 ابعاد داخلی: وزن: 1000g مقدار تحمل بار: 20 تا 25کیلو نوع مواد:پلی اتیلن سنگین …

k4

سبد و جعبه های کشاورزی K4 کد محصول:k4 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 18*43*57 ابعاد داخلی: وزن: 820g مقدار تحمل بار: 15kg نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده :…

k5

سبد و جعبه های کشاورزی K5 کد محصول:k5 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 14*40*59 ابعاد داخلی: وزن: 700g مقدار تحمل بار: 20kg نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده :…

k6

سبد و جعبه های کشاورزی K6   کد محصول:k6 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 17*39*57 ابعاد داخلی: 16*38.5*54 وزن: 830g مقدار تحمل بار: 20kg نوع مواد:پلی اتیلن سنگین …

k7

سبد و جعبه های کشاورزی K7 کد محصول:k7 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 17*30*40 ابعاد داخلی: وزن: 500g مقدار تحمل بار: 20kg نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده :…

k8

سبد وجعبه های کشاورزی K8 کد محصول:k8 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 14.5*41.5*54 ابعاد داخلی: 13.7*38.5*50.2 وزن: 1200g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد…

k9

سبد و جعبه های کشاورزی K9 کد محصول:k9 نوع کالا: جعبه کشاورزی ابعاد خارجی: 29*34*53 ابعاد داخلی: 29*29.3*50 وزن: 1850g مقدار تحمل بار: 30kg نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد…

k9B

سبد و جعبه های کشاورزی K9B کد محصول:k9B نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 29*34*53 ابعاد داخلی: 29*29.3*50 وزن: 1850g مقدار تحمل بار: 30kg نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد…

k10

سبد و جعبه های کشاورزی K10   کد محصول:k10 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 26*33*53 ابعاد داخلی: 25.1*30*49.6 وزن: 1400g مقدار تحمل بار: 20 تا 25 کیلوگرم نوع…

k11

سبد و جعبه های کشاورزی K11   کد محصول:k11 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 28*33*53 ابعاد داخلی: 28*30*51 وزن: 1550g مقدار تحمل بار: 25 کیلوگرم نوع مواد:پلی اتیلن…

k12

سبد و جعبه های کشاورزی K12   کد محصول:k12 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 20*33*53 ابعاد داخلی: وزن: 1100g مقدار تحمل بار: 25 کیلوگرم نوع مواد:پلی اتیلن سنگین …

k14

سبد وجعبه های کشاورزی K14 کد محصول:k14 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 26*33*53 ابعاد داخلی: وزن: 1450g مقدار تحمل بار: 25 کیلوگرم نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد…

k15

سبد و جعبه های کشاورزی K15 کد محصول:k15 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 24*30*50 ابعاد داخلی: 24.6*26.8*48.2 وزن: 720 مقدار تحمل بار: 18  تا  20 کیلوگرم نوع…

k16

سبد و جعبه های کشاورزی K16   کد محصول:k16 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 21*25*46 ابعاد داخلی: 20.5*25*42.2 وزن: 570g مقدار تحمل بار: 14  تا  18 کیلوگرم …

k17

سبد و جعبه های کشاورزی K17 کد محصول:k17 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 19*27*41  ابعاد داخلی:23*25.5*38 وزن: 500g مقدار تحمل بار: 12  تا  14 کیلوگرم نوع…

k18

سبد و جعبه های کشاورزی K18 کد محصول:k18 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 17*26*37 ابعاد داخلی: 17.2*25*35.5 وزن: 300g مقدار تحمل بار: 8  تا  10 کیلوگرم نوع…

k19

سبد وجعبه های کشاورزی K19 کد محصول:k19 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 10*30*50 ابعاد داخلی: 11.7*27.6*47.5 وزن: 350g مقدار تحمل بار: 7  تا  8 کیلوگرم نوع…

k20

سبد وجعبه های کشاورزی K20 کد محصول:k20 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 9*25*37 ابعاد داخلی: 8.5*23*35.5 وزن: 250g مقدار تحمل بار: 6  تا  7 کیلوگرم نوع مواد:پلی…

k21

سبد وجعبه های کشاورزی K21 کد محصول:k21 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 5*25*37 ابعاد داخلی: 9.3*23.5*35.2 وزن: 200g مقدار تحمل بار: 4  تا  5 کیلوگرم نوع…

k22

سبد ها و جعبه های کشاورزی K22 کد محصول:k22 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 26*35*53 ابعاد داخلی: 13.7*38*58 وزن: 1450g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد…

k23

سبد و جعبه های کشاورزی K23 کد محصول:k23 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 14*32*50 ابعاد داخلی: 13.5*32.5*46.3 وزن: 1000g مقدار تحمل بار: 12 الی 15 نوع مواد:پلی اتیلن سنگین…

k24

سبد و جعبه های کشاورزی k24   کد محصول:k24 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 24*50*75 ابعاد داخلی: 23.5*49*74 وزن: 2500g مقدار تحمل بار: 50  تا…

k25

سبد و جعبه های کشاورزی K25   کد محصول:k25 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 13*33*52 ابعاد داخلی: 13*30*49.3 وزن: 900g مقدار تحمل بار: 12 الی 15 کیلو نوع مواد:پلی…

k26

سبد و جعبه های کشاورزی K26 کد محصول:k26 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 10*13*23 ابعاد داخلی: 9.5*11.5*22 وزن: 90g مقدار تحمل بار: 1 الی 2 کیلو نوع مواد:پلی اتیلن سنگین …

k27

سبد و جعبه های کشاورزی K27 کد محصول:k27 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 12*14*23 ابعاد داخلی: 11.5*13*22 وزن: 90g مقدار تحمل بار: 2 الی 3 کیلو نوع مواد:پلی اتیلن سنگین …

k28

سبد و جعبه های کشاورزی K28   کد محصول:k28 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 14*16*26 ابعاد داخلی: 13.5*15*24.5 وزن: 140g مقدار تحمل بار: 3 الی 4 کیلو نوع…

k29

سبد و جعبه های کشاورزی K29 کد محصول:k29 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 18*30*50 ابعاد داخلی: 17*27.5*46.8 وزن: 550g مقدار تحمل بار: 12 الی 15 کیلو نوع مواد:پلی…

k30

سبد و جعبه های کشاورزی K30 کد محصول:k30 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 24*30*50 ابعاد داخلی: 22.4*26.6*47.5 وزن: 650g مقدار تحمل بار: 18 تا 20 کیلوگرم می باشد نوع…

k31

سبد وجعبه های کشاورزی K31 کد محصول:k31 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 29*33*53 ابعاد داخلی: 28*30.5*49.7 وزن: 1530 مقدار تحمل بار: 25  کیلوگرم نوع مواد:پلی اتیلن…

k32

سبد وجعبه های کشاورزی K32 کد محصول:k32 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 29*33*53 ابعاد داخلی:28*30.7*49.7 وزن: 1500 مقدار تحمل بار: 25  کیلوگرم نوع مواد:پلی اتیلن…

k33

سبد و جعبه های کشاورزی K33 کد محصول:k33 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی:11*30*50 ابعاد داخلی: 10.5*29*49 وزن: 1100g مقدار تحمل بار: 12 الی 15 نوع مواد:پلی اتیلن سنگین …

k34

سبد و جعبه های کشاورزی K34   کد محصول:k34 نوع کالا: سبد کشاورزی ابعاد خارجی: 3*40*60 ابعاد داخلی:2.5*37*56.7 وزن: 630g مقدار تحمل بار: سبد 12 الی 15 کیلو می باشد نوع…