پالت

p501

پالت های پلاستیکی P501 کد محصول:  p501 نوع کالا: پالت پلاستیکی سطح شیار دار ابعاد خارجی: 14.5*100*120 وزن: 20+-%2.5   مقدار تحمل بار:ثابت…

p23

پالت های پلاستیکی P23 کد محصول:  p23 نوع کالا: پالت پلاستیکی مشبک ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*100*120 وزن: 14.5 kg   مقدار تحمل بار:ثابت…

p24

پالت های پلاستیکی P24   کد محصول:  p24 نوع کالا: پالت پلاستیکی مشبک ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*100*120 وزن:15kg   مقدار تحمل بار:ثابت…

p26

پالت های پلاستیکی P26 کد محصول:  p26 نوع کالا: پالت پلاستیکی مشبک ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*100*120 وزن:17.5kg     مقدار تحمل بار:ثابت 3000kg/ متحرک…

p28

پالت های پلاستیکی P28 کد محصول:  p28 نوع کالا: پالت پلاستیکی سطح صاف ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*80*120 وزن:10.5kg   مقدار تحمل بار:ثابت…

p32

پالت های پلاستیکی P32 کد محصول:  p32 نوع کالا: پالت پلاستیکی مشبک ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*110*130 وزن:27 kg     مقدار تحمل بار:ثابت…

p33

پالت های پلاستیکی P33 کد محصول:  p33 نوع کالا: پالت پلاستیکی مشبک ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*110*130 وزن:24 kg     مقدار تحمل بار:ثابت…

p34

پالت های پلاستیکی P34 کد محصول:  p34 نوع کالا: پالت پلاستیکی مسطح ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*100*120 وزن:10 kg     مقدار تحمل بار:ثابت 1000kg/ متحرک 500kg…

p35

پالت های پلاستیکی P35 کد محصول:p35   نوع کالا: پالت پلاستیکی مشبک ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*110*130 وزن:14.5 kg     مقدار تحمل بار:ثابت…

p36

پالت های پلاستیکی P36   کد محصول:p36   نوع کالا: پالت پلاستیکی کاملا صاف و بسته ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*60*90 وزن:6.3kg     مقدار تحمل بار:ثابت…

p37

پالت های پلاستیکی P37   کد محصول:p37   نوع کالا: پالت پلاستیکی مشبک ابعاد داخلی: ابعاد خارجی: 15*80*120 وزن:12.5 kg مقدار تحمل بار:ثابت 3000kg/ متحرک kg 800 نوع…

p38

پالت های پلاستیکی P38 کد محصول:p38   نوع کالا: پالت پلاستیکی سطح کاملا صاف ابعاد خارجی: 15*100*120 وزن:17.5 kg مقدار تحمل بار:ثابت 3000kg/ متحرک kg 1000 نوع مواد: موارد…

p39

پالت های پلاستیکی P39 کد محصول:p39   نوع کالا: پالت پلاستیکی مشبک ابعاد خارجی: 12*100*120 وزن:6.5 kg مقدار تحمل بار:ثابت 1000kg/ متحرک kg 600 نوع مواد: موارد استفاده:…

p100

پالت های پلاستیکی …

p100B

پالت های پلاستیکی   P100B کد محصول:p100B   نوع کالا: پالت پلاستیکی سطح کاملا صاف ابعاد خارجی:  13*80*120 وزن:13.5 kg مقدار تحمل بار:ثابت 5000kg/ متحرک kg 1250 …

p101

پالت های پلاستیکی P101 کد محصول:p101   نوع کالا: پالت پلاستیکی یک بار مصرف ابعاد خارجی: 15*100*120 وزن: 5 kg مقدار تحمل بار:ثابت ......../ متحرک…

p503

پالت های پلاستیکی P503 کد محصول:p503   نوع کالا: پالت پلاستیکی سطح کاملا صاف ابعاد خارجی: 14.5*80*120 وزن:14 kg مقدار تحمل بار:ثابت 700kg/ متحرک kg 2500 …