صنعتی کارگاهی

s1

        کد محصول:S1 نوع کالا: سبد پلاستیکی صنعتی  دور باز ابعاد خارجی: 115*70*70   ابعاد داخلی :  114*70*68.2 وزن:  11000g مقدار تحمل…

s2

جعبه ها و سبد های صنعتی S2 کد محصول:S2 نوع کالا: سبد پلاستیکی صنعتی دور باز ابعاد خارجی:50*56*78  ابعاد داخلی :49.2*52*76 وزن: 5200g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن…

s3

جعبه ها و سبد های صنعتی S3 کد محصول:S3 نوع کالا: جعبه پلاستیکی صنعتی کاملا بسته ابعاد خارجی:39*43*63  ابعاد داخلی : 37*38.5*58 وزن: 3150g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی…

s4

جعبه ها و سبد های صنعتی S4 کد محصول:S4 نوع کالا: سبد پلاستیکی صنعتی دور باز ابعاد خارجی:39*43*63  ابعاد داخلی : 37*38.2*58 وزن: 3000g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی…

s5

جعبه ها و سبد های صنعتی S5   کد محصول:S5 نوع کالا: جعبه پلاستیکی صنعتی کاملا بسته ابعاد خارجی: 36*40*60  ابعاد داخلی :35.3*37*57 وزن: 3000g مقدار تحمل بار: نوع…

s6

S6 کد محصول:S6 نوع کالا: سبد پلاستیکی صنعتی دور باز ابعاد خارجی:36*40*60  ابعاد داخلی :35.3*37*57 وزن: 2700g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: در…

s7

S7 کد محصول:S7 نوع کالا: جعبه پلاستیکی صنعتی کاملا بسته ابعاد خارجی:26*33*53  ابعاد داخلی : 25.5*30*49.5 وزن: 1900g مقدار تحمل بار: 45کیلو نوع مواد:پلی اتیلن سنگین …

s8

جعبه ها وسبد های صنعتی S8 کد محصول:S8 نوع کالا: جعبه پلاستیکی صنعتی کاملا بسته ابعاد خارجی:30*50*67  ابعاد داخلی :28.2*46*66.3 وزن: 3600 مقدار تحمل بار: 50 الی 60 کیلوگرم…

s9

جعبه ها و سبد های صنعتی S9   کد محصول:S9 نوع کالا: سبد پلاستیکی صنعتی دور باز ابعاد خارجی: 40*50*67  ابعاد داخلی : 38.3*46.3*65.5 وزن: 3200 مقدار تحمل بار: نوع…

s9.B

جعبه ها و سبد های صنعتی  S9B کد محصول:S9B نوع کالا: جعبه پلاستیکی صنعتی کاملا بسته ابعاد خارجی:40*50*67   ابعاد داخلی :38.3*46.3*65.5 وزن: 4000g مقدار تحمل بار: …

s10

جعبه ها و سبد های صنعتی S10 کد محصول:S10  نوع کالا: جعبه پلاستیکی صنعتی کاملا بسته ابعاد خارجی: 24*50*75   ابعاد داخلی:22*37*72.7 وزن: 3000g مقدار تحمل بار: …

s11

جعبه ها و سبد های صنعتی …

s12

جعبه ها و سبد های صنعتی S12 کد محصول:S12  نوع کالا: سبد پلاستیکی صنعتی دور باز ابعاد خارجی:30*50*75   ابعاد داخلی :28.3*47*72.3 وزن: 3500g مقدار تحمل بار: نوع…

s13

جعبه ها و سبد های صنعتی S13 کد محصول:S13  نوع کالا: جعبه پلاستیکی صنعتی کاملا بسته ابعاد خارجی: 30*50*75  ابعاد داخلی : 28.3*47*72.3 وزن: 4000g مقدار تحمل بار: نوع…

s14

جعبه ها و سبد های صنعتی S14 کد محصول:S14  نوع کالا: سبد پلاستیکی صنعتی تاشو ابعاد خارجی: 28*34*52  ابعاد داخلی : 26*31.5*49.2 وزن: 1000g مقدار تحمل بار: نوع…

s15

جعبه ها و سبد های صنعتی S15 کد محصول:S15  نوع کالا: جعبه پلاستیکی کاملا بسته ابعاد خارجی:22*40*49  ابعاد داخلی :21.2*39*48 وزن: 1780g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی…

s16

جعبه ها و سبد های صنعتی S16 کد محصول:S16  نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز ابعاد خارجی:23*32*41  ابعاد داخلی : 21.8*29.3*39 وزن: 850g مقدار تحمل بار:…

s17

جعبه ها و سبد های صنعتی S17 کد محصول:S17  نوع کالا: جعبه پلاستیکی کاملا بسته ابعاد خارجی:23*32*41  ابعاد داخلی : 21.8*29.3*39 وزن: 1000 مقدار تحمل…

s18

سبد ها و جعبه های صنعتی S18 کد محصول:S18  نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز ابعاد خارجی:27*34*34  ابعاد داخلی :26.4*31*31.5 وزن: 1150 مقدار تحمل بار:…

s19

سبد ها و جعبه های صنعتی S19 کد محصول:S19  نوع کالا: جعبه پلاستیکی کاملا بسته ابعاد خارجی:27*34*34  ابعاد داخلی : 26.5*31*31 وزن: 1200g مقدار تحمل…

s20

جعبه ها و سبد های صنعتی S20   کد محصول:S20 نوع کالا: جعبه پلاستیکی صنعتی کاملا بسته ابعاد خارجی:20*30*40  ابعاد داخلی : 19.4*29.3*39.5 وزن: 1200g مقدار تحمل بار: …

s21

جعبه ها و سبد های صنعتی S21   کد محصول:S21 نوع کالا: جعبه پلاستیکی صنعتی کاملا بسته ابعاد خارجی: 29*34*53  ابعاد داخلی : 29*29.3*50 وزن: مقدار تحمل بار: نوع…

s21.B

جعبه ها و سبد های صنعتی   S21B کد محصول:S21B نوع کالا: سبد پلاستیکی صنعتی دور باز ابعاد خارجی: 29*34*53  ابعاد داخلی :29*29.3*50 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی…

s22

سبد ها و جعبه های صنعتی S22 کد محصول:S22  نوع کالا: جعبه پلاستیکی کاملا بسته ابعاد خارجی:25*34*43  ابعاد داخلی : 24.2*33*42.8 وزن: 1600g مقدار تحمل…

s23

سبد ها و جعبه های صنعتی S23 کد محصول:S23  نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز ابعاد خارجی: 25*34*43  ابعاد داخلی : 24.2*33*42.8 وزن: 1300g مقدار تحمل…

s24

سبد ها و جعبه های صنعتی S24 کد محصول:S24  نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز ابعاد خارجی:16*43*56  ابعاد داخلی :14.5*39.5*53 وزن: 1900g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی…

s25

جعبه ها و سبد های صنعتی S25 کد محصول:S25 نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز ابعاد خارجی: 12*40*60  ابعاد داخلی : 11.2*36.5*54.3 وزن: 1900g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن…

s26

جعبه ها و سبد های صنعتی S26 کد محصول:S26 نوع کالا: جعبه پلاستیکی صنعتی کاملا بسته ابعاد خارجی:38*53*72   ابعاد داخلی : 36.8*49.5*66.5 وزن: 4600g مقدار تحمل بار: …

s27

جعبه ها و سبد های صنعتی S27 کد محصول:S27 نوع کالا: جعبه پلاستیکی صنعتی کاملا بسته ابعاد خارجی:25*61*78  ابعاد داخلی : 14.8*57.6*74.8 وزن: 5000g مقدار تحمل بار: نوع…

s28

جعبه ها و سبد های صنعتی S28   کد محصول:S28 نوع کالا: جعبه پلاستیکی صنعتی کاملا بسته ابعاد خارجی: 15*25*30  ابعاد داخلی : 14.5*24*29 وزن: 1500g مقدار تحمل بار: …

s29

جعبه ها و سبد های صنعتی S29 کد محصول:S29 نوع کالا: جعبه پلاستیکی صنعتی کاملا بسته ابعاد خارجی: 14*41*54  ابعاد داخلی : 13.5*40*53 وزن: 1400g …

s30

جعبه ها و سبد های صنعتی S30 کد محصول:S30 نوع کالا: جعبه پلاستیکی صنعتی کاملا بسته ابعاد خارجی: 7*40*60  ابعاد داخلی :6.3*35.5*57 وزن: 1150g مقدار تحمل بار: نوع…

s31

سبد و جعبه دام و طیور و آبزیان S31 کد محصول: S 31 نوع کالا: سبد پلاستیکی صنعتی دور باز ابعاد خارجی: 38*50*70   ابعاد داخلی : 36.3*46.5*66 وزن: 2500g مقدار تحمل بار: …

s32

سبد ها و جعبه های صنعتی S32 کد محصول:S32 نوع کالا: جعبه پلاستیکی صنعتی کاملا بسته ابعاد خارجی: 24*35*43  ابعاد داخلی : 22.5*31.2*39.8 وزن: 1600g مقدار…