جعبه ابزار

R144

جعبه ابزار های کشویی R144 کد محصول:  R144 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی: 19*32.5*44  وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها…

R145

جعبه ابزار های کشویی R145 کد محصول:  R145 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی:17*29*40 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار…

R146

جعبه ابزار های کشویی R146   کد محصول:  R146 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی:14.5*21*35 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده:…

R147

جعبه ابزار های کشویی R147 کد محصول:  R147 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی: 13.5*17*27  وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده:…

R148

جعبه ابزار های کشویی R148 کد محصول:  R148 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی: 12*16*24 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار…

R149

جعبه ابزار های کشویی R149 کد محصول: R 149 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی: 9.5*13*19 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار…

R150

جعبه ابزار های کشویی R150 کد محصول: R 150 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی:8*11*17.5 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار…

R151

جعبه ابزار های پایه دار R151 کد محصول: R 151 نوع کالا: جعبه ابزار پایه دار ابعاد خارجی: 20*34*41.5 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ،…

R152

جعبه ابزار های پایه دار R152 کد محصول: R 152 نوع کالا: جعبه ابزار پایه دار ابعاد خارجی:17.5*29*39.5 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ،…

R153

 جعبه ابزار های پایه دار R153   کد محصول: R 153 نوع کالا: جعبه ابزار پایه دار ابعاد خارجی:17*25*30 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه…

R154

جعبه ابزار های پایه دار R154 کد محصول: R 154 نوع کالا: جعبه ابزار پایه دار ابعاد خارجی: 13*19*23 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ،…

R155

جعبه ابزار های پایه دار R155 کد محصول: R 155 نوع کالا: جعبه ابزار پایه دار ابعاد خارجی:13*15*21 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار…

R156

جعبه ابزار های پایه دار R156 کد محصول: R156 نوع کالا: جعبه ابزار پایه دار ابعاد خارجی: 10*13*19 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار…

R157

جعبه ابزار های پایه دار R157   کد محصول: R157 نوع کالا: جعبه ابزار پایه دار ابعاد خارجی:15*14*8 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها…

R159

جعبه ابزار های کشویی R159 کد محصول: R 159 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی:31*40*60 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی…

R160

جعبه ابزار های کشویی R160   کد محصول: R 160 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی: 26*33*53 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ،…

R161

جعبه ابزار های کشویی R161   کد محصول: R 161 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی: 25*38*51 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ،…